ایمیل:

photo galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleries
انتخابات 4
انتخابات 3
انتخابات 2
انتخابات 1
جلسه توجیحی آموزشی مجریان انتخابات
از دریچه دوربین
تقدیر از دست اندرکاران پروژه بلوار امام خمینی ره
فضا سازی سازمان فرهنگی برای انتخابات
بازدید اعضای شورای شهر از ستادهای انتخاباتی
نجات عقاب از دست صیادان
دیدار شهردار و اعضای شورای شهربه مناسبت روز پرستار
دیدار شهردار و شورای شهر طرقبه و شاندیز