ایمیل:

photo galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleriesphoto galleries
افتتاح مسکن جوانان طرقبه
اجرای تئاتر عروسکی در پارک بوستان
اجرای سرود در سطح شهر
نمایش خیابانی در پارک های سطح شهر
المان های نوروزی
فضاسازی نوروزی سازمان فرهنگی
بازدید وزیر کشور از مجموعه چالیدره
بازدید وزیر کشور از امام زادگان ناصر و یاسر
بازدید فرماندار و مسئولین از ستاد استقبال از بهار
جشنواره سفره های نوروزی
مانور ستاد سفرهای نوروزی
فضاسازی سازمان فرهنگی به مناسبت دهه فاطمیه